สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 315943
Page Views 495033
 
กองช่าง

นายปริญญา มีทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นายอภิชาติ เปียงใจ
นายช่างโยธา ๖

นางสาววิภาศิริ ไชยวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัั่วไป ๕

นายมุนินทร์ ทิพย์มณี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางพรพิไล ต้อนรับ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายก้องภพ ฉัตรอินตา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายนพดล ทิพย์มณี
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายอลงกรณ์ ริ้วเจริญ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุภัทร คำดวงทิพย์
ผู้ช่วยช่าง(ช่างไฟฟ้า)

นายประพันธ์ ธิรินทอง
ผู้ช่วยช่าง(ช่างไม้)

นายคำสุข ศรีฉัตรใจ
ผู้ช่วยช่าง(ช่างปูน)

นายสมชัย ชัยสมบัติ
คนสวน

นายกรรณสูตร เมฆวิไล
คนสวน

นายไชยวัฒน์ ใจอินปั๋น
คนสวน

นางไพรินทร์ อุตมา
คนสวน

นายเฉลิม แสงมณี
คนงานทั่วไป

นายอภิชาติ ต๊ะวงศ์ษา
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์