สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 406121
Page Views 649635
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัด

นายวัลลภ เรืองขำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พันจ่าตรี ธานี ต๊ะวงศ์ษา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางแสงดาว ต่อสู้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุชญา วชิรเดชาชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวคนึงนิจ ลือภะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายประธาน เทือกท้าวพรหม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายธีรภัทร จริยภมรกูร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิริมณี เป่าป่า
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นาสาวพิมผกา จันตะวงศ์
ครู ค.ศ.๒

นางสาวฑิพัทชา ฉัตรคำ
ครู ค.ศ.๑

นางเทพอัปสร ต้อนรับ
ครู ค.ศ.๑

นางสาวเบญจมาศ แก้วคำมูล
ครู ค.ศ.๑

นางอมรรัตน์ ต๊ะวงศ์ษา
ครู ค.ศ.๑

นางสาวกรรณิกา ฉัตรแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายไมตรี ฉัตรมณี
พนักงานดับเพลิง

นางจิราพร สีขาว
พนักงานวิทยุ

นายณัฐพงษ์ จักรบุญมา
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพัฒน์ ต้อนรับ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

นางทัศนีย์ ปุรณะพรรค์
ลูกจ้างงานทะเบียน

นางสุภาร คำดวงทิพย์
ภารโรง

นางสาวหทัยกาญจน์ อิ่นฮ่าย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิไลลักษณ์ สิทธิกลม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกมลาภัสสร์ ปัญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนภาพร จันลออ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเกษม เพ็ขรัตน์
คนครัว

นายกิตติศักดิ์ ต๊ะวงศ์ษา
พนักงานดับเพลิง

นางปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
คนงานทั่วไป

นางศรีวรรณ อุตมา
คนงานทั่วไป

นายเอกพันธ์ วังปา
พนักงานประจำรถขยะ

นายสุทธิชัย สุวรรณมงคล
คนสวน

นายนคร บุญยเทพ
พนักงานประจำรถขยะ

นายพูนสิน ยวงผ้า
พนักงานประจำรถขยะ

นายสม วงศ์อินทร์
พนักงานประจำรถขยะ

นายมานพ นพคุณ
พนักงานประจำรถขยะ

นายชาตรี แผ่นทอง
นักการ