สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 07/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 2279729
Page Views 4266720
 
สำนักปลัดเทศบาล

ดร.อุไรวรรณ แมะบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายพิริยากรณ์ อานาทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางสาวคนึงนิจ ลือภะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางพัทธนันท์ รักดิษฐ์สกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางกษิรา วงค์เรือง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายกวินท์ พานอินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางสาวณฤดี พุทธสาร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

พันจ่าตรี ธานี ต๊ะวงศ์ษา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายณัทพงษ์ จักรบุญมา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางสาวหทัยกาญจน์ อิ่นฮ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางสาววิไลลักษณ์ สิทธิกลม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางสุภาร คำดวงทิพย์
ภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายมุนินทร์ ทิพย์มณี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายเอกพันธุ์ วังปา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายอภิชาติ ต๊ะวงศ์ษา
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายสุทธิชัย สุวรรณมงคล
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นางปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายนคร บุญยเทพ
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายพูนสิน ยวงผ้า
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429

นายมานพ นพคุณ
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429
 
ดูหนังออนไลน์