สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2550386
Page Views 4591607
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางสาวทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นายพิริยากรณ์ อานาทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางสาวคนึงนิจ ลือภะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางพัทธนันท์ รักดิษฐ์สกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางกษิรา วงค์เรือง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นายธนพล สิงอุบล
นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นายกวินท์ พานอินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางสาวณฤดี พุทธสาร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

พันจ่าตรี ธานี ต๊ะวงศ์ษา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นายณัทพงษ์ จักรบุญมา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางสาวหทัยกาญจน์ อิ่นฮ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางสาววิไลลักษณ์ สิทธิกลม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางสุภาร คำดวงทิพย์
ภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นายมุนินทร์ ทิพย์มณี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นายเอกพันธุ์ วังปา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นายอภิชาติ ต๊ะวงศ์ษา
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นายสุทธิชัย สุวรรณมงคล
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นางปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นายนคร บุญยเทพ
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นายพูนสิน ยวงผ้า
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20

นายมานพ นพคุณ
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทรศัพท์ 054-269429 ต่อ 20
 
ดูหนังออนไลน์