สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 2893860
Page Views 5060750
 
อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลของตำบลห้างฉัตร
     เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยเทศบาลตำบลมีหน้าที่ตาม
มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 รายละเอียด ดังนี้
     มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
 
     (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
     (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
     (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
     (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
     (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
     (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
     การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
     มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
     (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
     (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
     (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
     (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
     (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
     (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
     (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
     (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
     (9) เทศพาณิชย์
นอกจากนี้ ยังมีอำนาจหน้าที่ตามตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งได้กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
     (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
     (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
     (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
     (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
     (5) การสาธารณูปการ
     (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
     (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
     (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     (9) การจัดการศึกษา  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
     (10) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
     (11) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
     (12) การส่งเสริมกีฬา
     (13) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
     (14) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
     (15) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     (16) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
     (17) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
     (18) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
     (19) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
     (20) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
     (21) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
     (22) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     (23) การผังเมือง
     (24) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
     (25) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
     (26) การควบคุมอาคาร
     (27) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     (28) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     (29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดูหนังออนไลน์