สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2550337
Page Views 4591550
 
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของอำเภอห้างฉัตร
          พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับพระราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ตำบลแขวงเวียงเหนือ เมืองนครลำปาง มีอาณาเขตท้องที่กว้างขวางพลเมืองมาก โปรดเกล้าฯ ให้จัดแบ่งแขวงเวียงเหนือออกอีกแขวงหนึ่ง คือ แบ่งแคว้น หางสัตว์ 1 บันเง้า 1 ยางคก 1 แม่ปุ้ม 1 แม่สัน 1 เมืองยาว 1 ป่าไค้ 1 และหนองหล่ม 1 รวม 8 แคว้น ตั้งขึ้นเป็นแขวงหนึ่งเรียกว่า แขวงหางสัตว์ ตั้งที่ว่าการแขวงที่บ้านหางสัตว์ โปรดเกล้าฯ ให้นายพ่วงมหาดเล็ก เป็นนายแขวงหางสัตว์ รับราชการตามตำแหน่งสืบไป ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอห้างฉัตรเมื่อ 5 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก 128

สถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
          หลังเดิม ตั้งอยู่เลขที่ 314 ถนนจามเทวี หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ปัจจุบันเป็นที่ทำการของสำนกงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ห่างจากตัวเมืองลำปาง โดยทางรถไฟ 13 กม. โดยทางรถยนต์สายลำปาง - เชียงใหม่ 16 กม. อำเภอห้างฉัตร ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองลำปาง เทือกเขาขุนตาลที่สูงใหญ่ขวางกั้นเขตจังหวัด ระหว่างลำปางและลำพูน
 
ว่าด้วยชื่อ “ฮ่างสัต” ชื่อเก่าของอำเภอห้างฉัตร
          คำว่า ฮ่างสัต เป็นสำเนียงของคนในท้องถิ่น “ห้างสัตว์” ก็ได้ แต่ในสมัยหนึ่งเริ่มยกฐานะตำบลดังกล่าวเป็นที่ตั้งอำเภอ ได้เขียนชื่ออำเภอนี้ว่า อำเภอหางสัตว์ ได้รับใบบอกเจ้าผู้ครองนคร และเค้าสนามหลวงนครลำปางว่า เจ้าราชบุตร และกำนันผู้ใหญ่บ้านราษฎรอำเภอหางสัตว์ ได้บริจาคทรัพย์และไม้จัดการสร้างที่ว่าการอำเภอหางสัตว์ขึ้นหลังหนึ่งใช้ไม้กระยาเลย โดยกว้าง 6 วา ยาว 7 วา 2 ศอก มีห้องด้านหน้าและด้านหลังละ 4 ด้าน ห้องด้านข้างทั้งสองด้านๆละ 5 ห้อง ห้องกลางกว้าง 3 วา ยาว 4 วา และมีมุกกว้าง 2 วา ยาว 3 วา มีบันไดขึ้นตรงหน้ามุข 2 ข้าง ข้างด้านหลังกว้าง 1 วา ยาว 1 วา 2 ศอก เป็นการแล้วเสร็จสิ้นเงิน 823 บาท 50 สตางค์ และได้ทำบุญเปิดที่ว่าการอำเภอทำการต่อไป
          กระทรวงมหาดไทยพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมว่า ทรงอนุโมทนาในส่วนกุศลและรับที่ว่าการอำเภอหลังนี้ไว้ใช้ในราชการต่อไปแล้ว
          เมื่อปี 2538 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ได้ย้ายที่ทำการใหม่และปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ถ.ลำปาง - เชียงใหม่ โดยอาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร (หลังเก่า) ใช้เป็นที่ทำการของสุขาภิบาลห้างฉัตร และต่อมาได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
          อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร เริ่มจากนโยบายของนายจรัญ  วงศ์สวัสดิ์ เมื่อปี 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการบริการประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนเพื่อการรองรับภารกิจการถ่ายโอนอำนาจ แต่ตัวอาคารเดิมทรุดโทรมจึงได้ทำการออกแบบและก่อสร้างใหม่ในวงเงิน 31,005,000 บาท และปัจจุบันอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และบริการอื่นๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เทศบาลตำบลห้างฉัตร
          ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร  ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ตอนกลางของจังหวัดลำปาง ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๓๙ (ถนนสายลำปาง  - ห้างฉัตร) เป็นระยะทางประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร  ประมาณ  ๔  กิโลเมตร

          เนื้อที่ 
          เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๕๖๗ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๔ หมู่บ้านของตำบลห้างฉัตร ได้แก่ พื้นที่บ้าน ห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ ๑ , บ้าน ห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ ๒ , บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ ๕ บางส่วน และบ้านขามแดง หมู่ที่ ๖ บางส่วน


 
ดูหนังออนไลน์