สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 406105
Page Views 649617
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น
 
1.   สภาพทั่วไป
 
          1.1 ลักษณะที่ตั้ง
                   เทศบาลตำบลห้างฉัตร  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร  เลขที่ 314 ถนนจามเทวี ตำบล     ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 52190  ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ตอนกลางของจังหวัดลำปางห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข   1039    (ถนนสายลำปาง  - ห้างฉัตร)  เป็นระยะทางประมาณ  17  กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร  ประมาณ  4  กิโลเมตร
         
          1.2 เนื้อที่
                    เทศบาลตำบลห้างฉัตร    อำเภอห้างฉัตร    มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ    2.5  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,567  ไร่  ครอบคลุมพื้นที่  4  หมู่บ้านของตำบลห้างฉัตร  ได้แก่ พื้นที่บ้านห้างฉัตรใต้    หมู่ที่ 1 , บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  , บ้านแพะดอนสัก  หมู่ที่  5  (บางส่วน)  และบ้านขามแดง  หมู่ที่  6 (บางส่วน)
 
          1.3 ภูมิประเทศ
                   บริเวณที่ตั้งของชุมชนเทศบาลตำบลห้างฉัตร   มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ  250 – 300  เมตร  ชุมชนจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณ  ฟากถนนสาย         ลำปาง  –  ห้างฉัตร (ถนนสายจามเทวี) และถนน สายเกาะคา  - ห้างฉัตร  โดยเฉพาะถนนสายจามเทวี      ซึ่งเป็นถนนสายหลักของชุมชน ประกอบด้วยย่าน พาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ
 
          1.4 อาณาเขต
                    ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ         บ้านแม่ฮาว
                    ทิศใต้                        ติดต่อกับ                  บ้านแพะดอนสัก
                    ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ                  บ้านขามแดง
                   ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ                  ลำห้วยแม่ตาล
 
          1.5 จำนวนหมู่บ้าน
                   เทศบาลตำบลห้างฉัตร มีจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่
                             หมู่ 1  บ้านห้างฉัตรใต้
                             หมู่ 2  บ้านห้างฉัตรเหนือ 
                             หมู่ 5  บ้านแพะดอนสัก  (บางส่วน) 
                             หมู่ 6  บ้านขามแดง  (บางส่วน)
         
          1.6 ท้องถิ่นอื่นในตำบล
                   จำนวนเทศบาล            - แห่ง
                   จำนวนสุขาภิบาล                   - แห่ง
          1.7 ประชากร
                   ตำบลห้างฉัตร มีประชากรทั้งสิ้น 2,990 คน แยกเป็น
                             - ชาย   1,393 คน
                             - หญิง   1,597 คน
                   (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556)
                   มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,196 คน/ตารางกิโลเมตร
 
                   มีจำนวนประชากรทั้งหมด 2,990 คน แยกเป็น
 
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 582 670 1,252
หมู่ที่ 2 761 863 1,624
หมู่ที่ 5 21 31 52
หมู่ที่ 6 29 33 62
รวม 1,393 1,597 2,990
 
                    จำนวนครัวเรือน.........1,200……..ครัวเรือน ประกอบด้วย
                  
หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 1 561
หมู่ที่ 2 597
หมู่ที่ 5 14
หมู่ที่ 6 28
รวม 1,200
                    (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556)
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
          2.1 อาชีพ
                   ประชากรในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย