สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 2893828
Page Views 5060718
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น
 
1.   สภาพทั่วไป
 
          1.1 ลักษณะที่ตั้ง
                   เทศบาลตำบลห้างฉัตร  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร  เลขที่ 314 ถนนจามเทวี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 52190  ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ตอนกลางของจังหวัดลำปางห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข   1039    (ถนนสายลำปาง  - ห้างฉัตร)  เป็นระยะทางประมาณ  17  กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร  ประมาณ  4  กิโลเมตร
         
          1.2 เนื้อที่
                    เทศบาลตำบลห้างฉัตร    อำเภอห้างฉัตร    มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ    2.5  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,567  ไร่  ครอบคลุมพื้นที่  4  หมู่บ้านของตำบลห้างฉัตร  ได้แก่ พื้นที่บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 , บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  , บ้านแพะดอนสัก  หมู่ที่  5  (บางส่วน)  และบ้านขามแดง  หมู่ที่  6 (บางส่วน)
 
          1.3 ภูมิประเทศ
                   บริเวณที่ตั้งของชุมชนเทศบาลตำบลห้างฉัตร   มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ  250 – 300  เมตร  ชุมชนจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณ  ฟากถนนสายลำปาง  –  ห้างฉัตร (ถนนสายจามเทวี) และถนน สายเกาะคา  - ห้างฉัตร  โดยเฉพาะถนนสายจามเทวี ซึ่งเป็นถนนสายหลักของชุมชน ประกอบด้วยย่าน พาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ
 
          1.4 อาณาเขต
                    ทิศเหนือ               ติดต่อกับ         บ้านแม่ฮาว
                    ทิศใต้                   ติดต่อกับ         บ้านแพะดอนสัก
                    ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ         บ้านขามแดง
                    ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ         ลำห้วยแม่ตาล
 
          1.5 จำนวนหมู่บ้าน
                   เทศบาลตำบลห้างฉัตร มีจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่
                             หมู่ 1   บ้านห้างฉัตรใต้
                             หมู่ 2  บ้านห้างฉัตรเหนือ 
                             หมู่ 5   บ้านแพะดอนสัก (บางส่วน)
                             หมู่ 6   บ้านขามแดง (บางส่วน)
         
          1.6 ท้องถิ่นอื่นในตำบล
                   จำนวนเทศบาล            1 แห่ง
                   จำนวนสุขาภิบาล         -  แห่ง
 
          1.7 ประชากร
                   ตำบลห้างฉัตร มีประชากรทั้งสิ้น 2,827 คน แยกเป็น
                             - ชาย   1,269 คน
                             - หญิง  1,558  คน
 
                   มีจำนวนประชากรทั้งหมด  2,893  คน แยกเป็น
 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 0 ห้างฉัตร - 3 3
หมู่ที่ 1 บ้านห้างฉัตรใต้             529 675 1,204
หมู่ที่ 2 บ้านห้างฉัตรเหนือ  701 827 1,528
หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก (บางส่วน) 15 25 40
หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง (บางส่วน) 24 28 52
รวม 1,269 1,558 2,827
 
                    จำนวนครัวเรือน.........1,278……..ครัวเรือน ประกอบด้วย
                  

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 0 ห้างฉัตร 2
หมู่ที่ 1 บ้านห้างฉัตรใต้             595
หมู่ที่ 2 บ้านห้างฉัตรเหนือ  633
หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก (บางส่วน) 16
หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง (บางส่วน) 32
รวม 1,278
                  
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2563)

 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
          2.1 อาชีพ
                   ประชากรในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย
 
          2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร
                   - อู่ซ่อมรถ                    4 แห่ง
                   - ธนาคาร                     3 แห่ง
                   - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ       -  แห่ง
                   - โรงงานอุตสาหกรรม   -  แห่ง
                   - โรงสี                        2 แห่ง
                   - แหล่งบันเทิง             -  แห่ง
 
3. สภาพสังคม
          3.1 การศึกษา
                   - โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่งคือ
                     1) โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร                               จำนวน    30  คน
                     2) โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร                                จำนวน   989  คน
                     มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ทั้งหมด  59 คน
                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่งคือ
                    1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตรมีเด็ก        จำนวน 114  คน
                        ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน ผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 4 คน  คนครัว จำนวน 1 คน นักการ จำนวน 1 คน
                   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร  จำนวน 1 แห่ง
                   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน  1  แห่งคือ ห้องสมุดของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
                   - สถาบันและองค์กรศาสนาวัด / สำนักสงฆ์  2  แห่ง  แยกเป็น
                       1. วัดห้างฉัตร  ตั้งอยู่บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1
                       2. วัดเตาปูนตั้งอยู่บ้านห้างฉัตร  หมู่ที่ 1
                       3. ศาลเจ้า  1 แห่ง (ศาลเจ้าพ่อขุนตาน)  หมู่ที่ 2
                       4. โบสถ์   -    แห่ง
 
          3.2 การสาธารณสุข
                   - โรงพยาบาลของรัฐขนาด          - เตียง 1 แห่ง
                   - สถานพยาบาลเอกชน               - แห่ง
                   - ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน             4 แห่ง
                   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ 100
         
          3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   - สถานีตำรวจ              1 แห่ง
                   - สถานีดับเพลิง            - แห่ง
 
          3.4 การบริการพื้นฐาน
                   3.4.1 การคมนาคม
                             - มีเส้นทางหลวงติดต่อกับจังหวัดลำปาง     ระยะ 17 กิโลเมตร
                             - มีเส้นทางหลวงติดต่อกับอำเภอห้างฉัตร    ระยะ 4   กิโลเมตร
         
                   3.4.2 การโทรคมนาคม
                             - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข         1 แห่ง
                             - โทรศัพท์สาธารณะ                    - แห่ง
                             - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ              - แห่ง
 
                   3.4.3 การใช้ไฟฟ้า
                             ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร มีไฟฟ้าใช้ทุกบ้านทุกครัวเรือน
 
                   3.4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
                             ลำน้ำ/ลำห้วย   2 แห่ง ดังนี้
                                      - ลำน้ำแม่ตาล             1 แห่ง
                                      - ลำห้วยแม่ตาล           1 แห่ง
                                      - บึง หนองและอื่นๆ       - แห่ง
                  
                   3.4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                             - ฝาย                                - แห่ง
                             - บ่อน้ำตื้น                          - แห่ง
                             - บ่อบาดาลพร้อมถังเก็บ      - แห่ง
 
          3.5 ข้อมูลอื่นๆ
                   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                             - ป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติ
 
          3.6 กลุ่มอาสาสมัคร / มวลชนจัดตั้ง
               - ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น               
               - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น               
               - กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 2 กลุ่ม             
               - เยาวชนตำบล 1 รุ่น               
               - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 2 กลุ่ม
               - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้างฉัตร 1 กลุ่ม
                - สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลห้างฉัตร 1 กลุ่ม
          3.7 กลุ่มอาชีพ
               1. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และกระดาษสา บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1     
               2. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ดอกไม้ประดับ บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1     
               3. กลุ่มขนมทองม้วน บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1     
               4. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1     
               5. กลุ่มขยะรีไซเคิล บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1            
               6. กลุ่มเกษตรกรทำนาเทศบาลตำบลห้างฉัตร                                     
               7. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และกระดาษสา บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2
               8. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2 
               9. กลุ่มเกษตรกร บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2         
               10. กลุ่มทำน้ำพริก บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2 
               11. กลุ่มสมุนไพรเจียวกู่หลาน บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2 
               12. กลุ่มหมอนปัก บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2         
               13. กลุ่มทำน้ำยาสมุนไพร บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2         
               14. กลุ่มขนมไทย (ขนมเปี๊ยะ) บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2       
         


 
ดูหนังออนไลน์