สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 25/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 2341870
Page Views 4345062
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตร เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกใหม่) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เทศบาลตำบลห้างฉัตร ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลห้างฉัตร ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ดังนี้
1. พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้มาติดต่อราชการทุกคน ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง บริเวณช่องทางเข้า - ออก สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร โดยให้มีช่องทางเข้า - ออกเพียงช่องทางเดียว
- กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้มาติดต่อราชการ ท่านใดมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้นั่งพัก ณ จุดพักที่เตรียมไว้ให้นาน 5 นาที แล้ววัดซ้ำ หากยังมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขอความร่วมมือเลื่อนการติดต่อราชการ และติดต่อสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อคัดกรองโรคอย่างละเอียด แต่หากมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่อสถานพยาบาลในพื้นที่โดยเร็ว
2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร รวมทั้งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
3. พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้มาติดต่อราชการ ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่เหลว ในจุดที่เทศบาลตำบลห้างฉัตรจัดไว้ให้
4. ผู้มาติดต่อราชการ ต้องอยู่ในเขตพื้นที่/เก้าอี้ ที่ทางเทศบาลตำบลห้างฉัตรจัดไว้ให้
5. พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้มาติดต่อราชการ ต้องสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Cha Na ทุกรายก่อนเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร หรือลงชื่อผู้มาติดต่อราชการ ตามที่เทศบาลตำบลห้างฉัตรจัดไว้ให้
6. กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร ที่เดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือนอกจังหวัดลำปาง จะต้องจัดทำบันทึกลำดับเหตุการณ์ (Time Line) โดยละเอียดให้ประเมินตนเอง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารแล้วแต่กรณีทราบโดยทันที เพื่อสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมรับรองความถูกต้องเสนอให้จังหวัดทราบ
7. กรณีพบว่าเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้บุคคลตามข้อ 6 งดการไปปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร และให้ดำเนินการลาตามระเบียบของทางราชการต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Home) และหรือกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากสงสัยหรือมีอาการใดๆ ผิดปกติ ให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันที รวมถึงทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศ อย่างเคร่งครัด
8. มีการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ โดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสบ่อยเป็นประจำสม่ำเสมอโดยใช้แอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ในการทำความสะอาด
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2564,15:22   อ่าน 93 ครั้ง
 
ดูหนังออนไลน์