สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 26/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 406443
Page Views 650097
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดประชารัฐ

ความเป็นมาของการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน�

  เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ๔ เสาหลักเศรษฐกิจที่สำคัญ โดย ๓ เสาหลักเศรษฐกิจได้แก่ การส่งออก การลงทุน และการใช้จ่ายภาคครัวเรือน อยู่ในภาวะชะลอตัว คงเหลือแต่การใช้จ่ายภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นกลไกของวงล้อทางเศรษฐกิจให้สามารถหมุนต่อไปได้ นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศในด้านลบ คือราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในปี พ.ศ.๒๕๕๙ จากปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อรายได้และกำลังซื้อของประชาชน และเกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 
  รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นการกระจายเม็ดเงินลงไปสู่พื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินหมุนเวียนในระดับชุมชน โดยการจ้างงาน การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกรมีรายได้ มีการจับจ่ายใช้สอย และมีการลงทุนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ นโยบายของรัฐบาลลงสู่การปฏิบัติในท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) 
  ๒. การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
  ๓. โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  ๔. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๔

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 771.83 KB

โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2560,12:25   อ่าน 444 ครั้ง