สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 417058
Page Views 665501
 
คู่มือหลักกฎหมาย และความรู้เรื่องแผนพัฒนาสามปี
คู่มือหลักกฎหมาย
และความรู้เรื่องแผนพัฒนาสามปี
หลักกฎหมายประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕0 มาประกอบมาตรา ๒๘๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายในการบริหาร การบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังที่มีอำนาจหน้าที่ต่อตนเองโดยเฉพาะโดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มีอย่างประสิทธิภาพสามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธราระได้โดยครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์  และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง  ให้มีกฎหมายกำหนดแผนหรือขั้นตอนการกระจายอำนาจ  เพื่อการกำหนดการแบ่งอำนาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  รวมทั้งกำหนดระบบตรวจสอบและประเมินผลโดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งโดยคำนึงถึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น  สถานะทางการคลังขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ
 
   

ในกรณีที่มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  คณะกรรมการตามวรรคสามจะต้องนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดอำนาจหน้าที่   และการจัดสรรรายได้ที่กระทำไปแล้ว  ทั้งนี้ต้องคำนึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ  ดังนั้น น้ำไม่ไหล ฟ้าไม่สว่าง ทางไม่ดี เป็นหน้าที่ของท่าน ที่ท้องถิ่นต้องเข้าไปดูแลรับผิดชอบ /รวมถึงการเกิดจนทั่งการเสียชีวิตและการฌาปนกิจ
หลักการทำความเข้าใจหลักกฎหมาย
1. รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุด กฎหมายใดจะมาขัดแย้งมิได้
2. กฎหมาย
 2.1 พระราชบัญญัติ คือ บทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่เป็นประจำตามปกติ เพื่อวางระเบียบบังคับความประพฤติของบุคคลรวมทั้งองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีฐานะสูงกว่าบทกฎหมายอื่นๆ นอกจากรัฐธรรมนูญ ก่อนประกาศใช้บังคับ
2.2 พระราชกำหนด  กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี มีศักดิ์เท่าราชบัญญัติทุกประการ ต่างกันแต่วิธีการตรากฎหมายเท่านั้น
3. กฎ
3.1 พระราชกฤษฎีกา คือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรับธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี มีศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย และพระราชกำหนด
3.2 ระเบียบ ข้อบังคับ คือลายลักษณ์อักษรหรือสัญลักษณ์ เพื่อสื่อสารความหมายให้ปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป ส่วนคำสั่งทางปกครองเป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายบังคับใช้กับบุคคลหนึ่งหรือเฉพาะราย
  
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
        ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
        แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ เทศบาลตำบลห้างฉัตรใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่เข้ามาร่วมคิด และกำหนดปัญหาความต้องการ ร่วมดำเนินการและรับผิดชอบ ตลอดจนประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์ ที่ได้จากการพัฒนา
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี มีวัตถุประสงค์โดยรวม เพื่อนำวิสัยทัศน์ ภารกิจตาม ยุทธศาสตร์       การพัฒนา แผนชุมชนตำบล แผนพัฒนา เทศบาลตำบลห้างฉัตรที่ผ่านมา ดำเนินการปรับปรุง  ปฏิบัติตามแผน ทั้งทางด้านการบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การบริหารสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
วัตถุประสงค์เฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
          1. เพื่อกำหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์ หรือเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาล ตามปัญหา ความต้องการของประชาชน
          2. เพื่อเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล กระทรวง จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นอื่น ได้อย่างเป็นระบบ
          3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของ เทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพ
          4. เพื่อกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี                                     
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี   มีขั้นตอนการจัดทำ 7 ขั้นตอน โดยสังเขป  ดังนี้
ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทำแผน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไป และดำเนินการเสนอโครงการ
 
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วัตถุประสงค์ เพื่อคณะกรรมการพัฒนา ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ จากปัญหาความต้องการศักยภาพ ข้อจำกัด โอกาส
 
ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาโครงการ/ กิจกรรมอย่างถูกต้อง
 
 
 
ขั้นตอนที่  4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี
 
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาสามปี เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
 
ขั้นตอนที่  6  การจัดทำร่างพัฒนาสามปี
 วัตถุประสงค์  เพื่อประกอบร่างแผนพัฒนาสามปี จัดเวทีประชาคม เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
 
ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
วัตถุประสงค์  เพื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนำไปปฏิบัติ  ตลอดจนประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 
ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
          การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดแก่ประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.9 MB