สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 406153
Page Views 649673
 
คู่มือการบริหารงานบุคคลและความรู้ในงานทะเบียนราษฎร
คู่มือการบริหารงานบุคคล
และความรู้ในงานทะเบียนราษฎร
 
ระบบจำแนกตำแหน่งระบบแท่ง
 
        ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  (ฉบับที่  2) พ.ศ.2558  ได้กำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มี  4  ประเภท  ดังนี้
1. ตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี   4  ประเภท  ดังนี้
(1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  ได้แก่  ตำแหน่งปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียนชื่ออย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่  ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน  ระดับกอง  ระดับสำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ได้แก่  ตำแหน่งจำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด  เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งนั้น
 (4) ตำแหน่งประเภททั่วไป  ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่นและวิชาการตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  กำหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งนั้น
2. ระดับตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีระดับ  ดังนี้
          (1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  มี 3 ระดับ
          (ก) ระดับต้น    ได้แก่  ตำแหน่ง รองปลัด6/รองปลัด7/ปลัด6/ปลัด7
          (ข) ระดับกลาง   ได้แก่ ตำแหน่ง รองปลัด 8/ปลัด8
          (ค) ระดับสูง  ได้แก่ ตำแหน่ง รองปลัด 9/ปลัด9/ปลัด10
          (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ
          (ก) ระดับต้น   ได้แก่  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย6/หัวหน้าฝ่าย7/หัวหน้าส่วน6/หัวหน้าส่วน7 /หัวหน้ากอง6/ผู้อำนวยการกอง7
          (ข) ระดับกลาง  ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน8/ผู้อำนวยการกอง8
          (ค) ระดับสูง  ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก 9
          (3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ
          (ก) ระดับปฏิบัติการ       ได้แก่ ตำแหน่ง   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 เดิม คือ ระดับ 3,4,5
          (ข) ระดับชำนาญการ  ได้แก่ ตำแหน่ง      สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 เดิม   คือ ระดับ 6ว,7ว,7วช
          (ค) ระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่ ตำแหน่ง สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 เดิม คือ ระดับ 8ว,8วช
          (ง) ระดับเชี่ยวชาญ  ได้แก่  ตำแหน่ง        สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 เดิม  คือ ระดับ 9ชช
 
ยกตัวอย่าง  เดิม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง 
              เป็น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ
              เดิม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 4 เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง
              เป็น ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ประเภทวิชาการ  ระดับ ปฏิบัติการ
(4) ตำแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติงาน  ได้แก่ ตำแหน่ง สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 เดิม  คือ ระดับ 1,2,3,4 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 เดิม  คือ ระดับ 2,3,4
 
(ข) ระดับชำนาญงาน  ได้แก่ ตำแหน่ง สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 เดิม คือ ระดับ 5 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 เดิม  คือ ระดับ 5,6ว
(ค) ระดับอาวุโส  ได้แก่ ตำแหน่ง สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 เดิม คือ ระดับ 7ว
 
ยกตัวอย่าง  เดิม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6ว   เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง 
              เป็น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
              เดิม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3  เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง 
              เป็น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 ประเภททั่วไป  ระดับ ปฏิบัติงาน
 
รูปแบบของระบบที่เปลี่ยนไปใช้บัตร Smart Card
 
   
 
 
 
 
 
 

      การปรับปรุงการบริการประชาชนภายใต้โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง เพื่อ
1. ลดการเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการรับขอบริการ
2. พิสูจน์ยืนยันตัวตนเจ้าของข้อมูลที่มาขอรับบริการจริง
3. ป้องกันการทุจริตด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนจากเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียน
4. ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักฐานสำคัญทางการทะเบียนหากพบปัญหาการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง จะหาได้จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
การปรับปรุงบริการใหม่ (โครงการฯ 455)
1. ประชาชนเสียบบัตรฯ ยืนยันตัวตนเจ้าของข้อมูลจริง ผ่านเครื่องอ่านบัตรฯ และไม่มีความผิดพลาดในการบันทึกเลขประจำตัวประชาชนผู้ขอรับบริการ
2. คำร้องพิมพ์ออกมาอัตโนมัติจากเครื่อง
3. ข้อมูลความต้องการขอรับบริการ การอนุมัติ/อนุญาต/พร้อมหลักฐานสำคัญถูกจัดเก็บในระบบไปพร้อมกับรายการที่ขอรับบริการ ลดเอกสารที่จะต้องจัดเก็บเจ้าแฟ้ม
4. ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสำเนาเอกสารหลักฐานเพื่อแนบไว้กับคำร้องแต่อย่างใด (Scan เอกสารตัวจริงเข้าระบบทั้งหมด)
5. เจ้าหน้าที่/ประชาชนสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หากพบผิดปกติ
6. ข้อมูลมีความปลอดภัย
รูปแบบ/ขั้นตอนการปรับปรุงการบริการประชาชน
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card เพื่อขอรับบริการ รับข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน โดย
1. ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับบริการประชาชนทุกสำนักทะเบียน 1078 แห่ง
2. ปรับปรุงระบบโปรแกรมประยุกต์ เพื่อรองรับการอ่านบัตรประจำตัวประชาชน
3. ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. การปรับปรุงข้อมูลใน IC Chip
จัดเก็บเอกสารสำคัญลงในระบบคอมพิวเตอร์ โดย
1. ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ ในทุกจอบริการ ทั้ง 1078 สำนักทะเบียน พร้อมปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรับการจัดเก็บภาพถ่ายเอกสารงานทะเบียน และเอกสารงานประกอบอื่น
2. เพื่อรองรับการสแกนเอกสารสำคัญ เช่น ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร ใบคำร้องขอมีบัตร ฯลฯ
3. เพื่อสะดวกในการสืบค้น และป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.9 MB