สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/07/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 406074
Page Views 649586
 
พจนานุกรมสมรรถนะหลัก
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH) คา จา กดัความ: ความต้งัใจ และความขยนัหมนั่เพียรปฏบิตัิงานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องคก์รกา หนดไวอ้ยา่งดีที่สุด อีกท้งัหมายความรวมถึงความมุ่งมนั่ ในการปรบัปรุงพฒันาผลงานและกระบวนการปฏบิตัิงานใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพสงูสุดอยเู่สมอ ระดบัที่ 0:ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน ระดบัที่ 1: แสดงความพากเพียรพยายาม และตั้งใจท างานให้ดี • มีความมานะอดทน ขยนัหมนั่เพียรในการทา งาน และตรงต่อเวลา • มีความรบัผิดชอบในงาน สามารถส่งงานไดต้ามกา หนดเวลา • ต้งัใจ และพากเพียรพยายามทา งานในหน้าที่และในส่วนของตนใหด้ีตามที่ไดร้บัมอบหมาย • แสดงความประสงคห์รือขอ้คิดเห็นเพื่อปรบัปรุงและพฒันางานของตนใหด้ียงิ่ๆข้นึไป ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และสามารถทา งานไดผ้ลงานตามเป้าหมายที่วางไว ้หรือตามมาตรฐานขององคก์ร • ทา งานไดผ้ลงานตามเป้าหมายที่ผบู้งัคบับญัชากา หนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ • มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกตอ้งของงาน เพื่อใหไ้ดง้านที่มีคุณภาพ • กา หนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทา งานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่ดีตามมาตรฐานขององคก์ร • หมนั่ติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเพื่อใหไ้ดง้านที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององคก์ร • คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรบัปรุงงานของตนใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพยงิ่ข้นึอยเู่สมอ ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และปรบัปรุงวิธีการทา งานเพื่อพฒันาผลงานใหโ้ดดเดน่เกินกว่าเป้าหมายมาตรฐานที่องคก์รกา หนด • ปรบัปรุงวิธีการที่ทา ใหท้า งานไดด้ีข้นึ เร็วข้นึ มีคุณภาพดีข้นึ หรือมีประสิทธิภาพมากข้นึ • ปรบัปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ และวิธีการทา งานใหม้ีคุณภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่โดดเด่นและเกินกว่าเป้าหมายที่องคก์รกา หนดไว้ • เสนอหรือทดลองวิธีการทา งานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามที่กา หนดไว้ ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และอตุสาหะมานะบากบนั่เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่ทา้ทาย หรือไดผ้ลงานที่โดดเดน่ และแตกตา่งอยา่งไม่เคยมีใครทา ไดม้าก่อน • บรรลุเป้าหมายที่ทา้ทายในงานที่ยากหรือไม่เคยมีใครทา ไดม้าก่อน โดยใชว้ิธีการพฒันาระบบ ประยุกต ์และบริหารจดัการ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอยา่งที่ไม่เคย มีผใู้ดในองคก์รกระทา ไดม้าก่อน • กา หนดเป้าหมายที่ทา้ทาย และเป็นไปไดย้าก เพื่อทา ใหไ้ดผ้ลงานที่ดีกว่าเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั • ทา การพฒันาระบบ ขน้ัตอน วิธีการทา งาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครทา ไดม้าก่อน ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และวิเคราะหผ์ลไดแ้ละผลเสีย และสามารถตดัสินใจได ้แมจ้ะมีความเสี่ยง เพื่อใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย • ตดัสินใจได ้โดยมีการคา นวณผลไดผ้ลเสียอยา่งชดัเจน และดา เนินการ เพื่อใหอ้งคก์รและประชาชนไดป้ระโยชน์สงูสุด • วิเคราะห ์และคา นวณผลได ้ผลเสีย และความคุม้ค่า รวมท้งักลา้คิด กลา้ทา  และกลา้เสี่ยงโดยอาศยัวสิยัทศัน์ ประสบการณแ์ละการบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป้าหมายและ ประโยชน์สา คญัขององคก์ร -89
การยึดมนั่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม (Integrity-ING) คา จา กดัความ:การครองตนและประพฤติปฏิบตัิถูกตอ้งเหมาะสมท้งัตามหลกักฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลกัแนวทางในวชิาชีพของตนโดยมุ่ง ประโยชน์ของประชาชน สงัคม ประเทศชาติมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นกา ลงัสา คญัในการสนับสนุนผลกัดนัใหภ้ารกิจหลกัขององคก์รบรรลุเป้าหมายที่กา หนด ไว้ ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน ระดบัที่ 1: ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย • ปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวนิัยที่หน่วยงาน และองคก์รกา หนดไว้ • มีจิตสา นึกในการปฏิบตัิตนในหน้าที่ความรบัผิดชอบ/ตา แหน่งงานของตนใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานของหน่วยงานและองคก์ร ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และมีสจัจะเชื่อถือได้ • มีสจัจะเชื่อถือได ้และรกัษาวาจา พูดอยา่งไรทา อยา่งน้ัน ไม่บิดเบือนอา้งขอ้ยกเวน้ใหต้นเอง • เป็นคนตรงไปตรงมา กลา้พูด และกลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานและองคก์ร ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และยึดมนั่และแน่วแน่ในจรรยาบรรณ หลกัคุณธรรม ยุติธรรม และปฏิบตัิตนกบัผอู้ื่นอยา่งเท่าเทียมกนั • ยดึมนั่ในหลกัการและจรรยาบรรณของวชิาชีพ ไม่เบี่ยงเบนดว้ยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน • ยดึมนั่และมีความแน่วแน่ในหลกัการ คุณธรรม และประพฤติปฏิบตัิตนกบัผูอ้ื่นอยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบตัิกบัผู้อื่น • ยดึหลกัความยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นที่ต้งั แมต้อ้งกระทบกบับุคคลที่มีอา นาจหน้าที่ที่สูงกวา่ ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และธา รงความถูกตอ้งเพื่อองคก์ร • ธา รงความถูกตอ้ง ยนืหยดัพิทกัษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององคก์รแมใ้นสถานการณ์ที่อาจสรา้งความลา บากใจให้ • ตดัสินใจในหน้าที่ หรือปฏิบตัิงานดว้ยความถูกตอ้ง โปรง่ใส ซื่อสตัยส์ุจริต แมผ้ลของการปฏิบตัิอาจสรา้งศตัรูหรือก่อความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งหรือเสีย ประโยชน์ • เสียสละความสุขสบาย ประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลและเน้นประโยชน์ขององคก์รเป็น ที่ต้งั ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และอุทิศตนเพื่อองคก์ร และประเทศชาติ • อุทิศตน ธา รงความถูกตอ้ง และยนืหยดัพิทกัษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององคก์ร หรือประเทศชาติแมใ้นสถานการณ์ที่อาจสรา้งความลา บากใจให ้หรือแมใ้น สถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมนั่คงในตา แหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสียงภยัต่อชีวติ • ไม่ประพฤติปฏิบตัิตนเพื่อฉอ้ฉลหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้งัท้งัในเชิงวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์และนโยบายขององคก์ร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเพื่อองคก์ร ประชาชน และประเทศชาติเป็นสา คญั -90
ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน (Organization and Process Understanding - OPU) คา จา กดัความ: ความเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชค้วามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทา งาน และมาตรฐานการทา งานของตนและ ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รรลุผล ความเขา้ใจน้ีรวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการ คาดการณเ์พื่อเตรียมการรองรบัการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการทา งาน ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน ระดบัที่ 1: เขา้ใจเทคโนโลย ีระบบ กระบวนการทา งานและมาตรฐานในงานของตน • เขา้ใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทา งานและมาตรฐานในงานที่ตนสงักดัอยู ่รวมท้งักฎระเบียบ ตลอดจนขน้ัตอนกระบวนการปฏิบตัิงานต่างๆ และน า ความเขา้ใจน้ีมาใชใ้นการปฏิบตัิงาน ติดต่อประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหนา้ที่ไดถู้กตอ้ง ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และเขา้ใจความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของระบบและกระบวนการทา งานของตนกบัหน่วยงานอื่นๆ ที่ตดิตอ่อยา่ง ชดัเจน • เขา้ใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทา งาน ขน้ัตอนกระบวนการปฏิบตัิงานต่างๆ ของตนกบัหน่วยงานอื่นที่ติดต่อดว้ยอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงน า ความเขา้ใจน้ีมาใชเ้พื่อใหก้ารทา งานระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดรบักนัสูงสุด ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และสามารถมองภาพรวมแล้วปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพขึ้น • เขา้ใจขอ้จา กดัของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการทา งานของตนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อดว้ย และรวู้า่สิ่งใดที่ควรกระทา เพื่อปรบัเปลี่ยนหรือปรบัปรุง ระบบใหส้ามารถทา งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้นึได ้ • เมื่อเจอสถานการณท์ี่แตกต่างจากเดิมสามารถใชค้วามเขา้ใจผลต่อเนื่องและความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของระบบและกระบวนการทา งาน เพื่อน ามาแกไ้ข ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมทนัเวลา ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และเขา้ใจกระแสภายนอกกบัผลกระทบโดยรวมตอ่เทคโนโลย ีระบบหรือกระบวนการทา งานของหน่วยงาน • เขา้ใจกระแสหรือสถานการณภ์ายนอก (เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางของภาครฐั เศรษฐกิจ และสงัคม เป็นตน้) และสามารถ น าความเขา้ใจน้ันมาเตรียมรบัมือหรือดา เนินการการเปลี่ยนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด • ศึกษาเรียนรคู้วามสา เร็จหรือความผิดพลาดของระบบหรือกระบวนการการทา งานที่เกี่ยวขอ้งและน ามาปรบัใชก้บัการทา งานของหน่วยงานอยา่งเหมาะสม ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และเขา้ใจความตอ้งการที่แทจ้ริงขององคก์ร • เขา้ใจสถานะของระบบ เทคโนโลยี และกระบวนการการทา งานขององคก์รอยา่งถ่องแท ้จนสามารถกา หนดความตอ้งการหรือดา เนินการเปลี่ยนแปลงใน ภาพรวมเพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งยงั่ยืน • เขา้ใจและสามารถระบุจุดยืนและความสามารถในการพฒันาในเชิงระบบ เทคโนโลยี กระบวนการทา งานหรือมาตรฐานการทา งานในเชิงบรูณาการระบบ (Holistic View) ขององคก์ร -91
การบริการเป็นเลิศ (Service Mind-SERV) คา จา กดัความ:การใหบ้ริการที่ดีแก่ผูร้บับริการ หรือประชาชนดว้ยความใส่ใจในความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูร้บับริการ หรือประชาชน อีกท้ังโดยมุ่งประโยชน์และความ พึงพอใจของผูร้บับริการ หรือประชาชนเป็นหลกั ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน ระดบัที่ 1: แสดงความเต็มใจในการใหบ้ริการ มีอธัยาศยัไมตรีอนัดี และใหบ้ริการที่ผรู้บับริการตอ้งการได้ • ใหบ้ริการดว้ยความย้มิแยม้แจม่ใส เป็นมิตร เต็มใจตอ้นรบั และสรา้งความประทบัใจอนัดีแก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน • ติดต่อสื่อสาร ตอบขอ้ซกัถาม รายงานความคืบหน้าและใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน เมื่อมีคา ถามหรือขอ้สงสยั • ใหค้า แนะน า และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผูร้บับริการหรือประชาชนมีคา ถาม ขอ้เรียกรอ้งที่เกี่ยวกบัภารกิจของหน่วยงาน • แจง้ใหผู้ร้บับริการหรือประชาชนทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือข้นัตอนงานต่างๆ ที่ใหบ้ริการอยู่ • ประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหผู้ร้บับริการหรือประชาชนไดร้บับริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแกป้ัญหาใหก้บัผบู้ริการได้ • รบัเป็นธุระ ช่วยแกป้ัญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดข้นึแก่ผูร้บับริการอยา่งรวดเร็ว  เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แกต้วั หรือปัดภาระ • คอยดูแลใหผู้ร้บับริการไดร้บัความพึงพอใจ และน าขอ้ขดัขอ้งใดๆ ในการใหบ้ริการ (ถา้มี) ไปพฒันาการใหบ้ริการใหด้ียงิ่ข้นึ • อา นวยความสะดวก ใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ ดา เนินการต่างๆ ใหลู้กคา้ไดร้บัความพึงพอใจเต็มที่ ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และใหบ้ริการที่เกินความคาดหวงัในระดบัทวั่ไปของผรู้บับริการ • ใหเ้วลาแก่ผูร้บับริการ โดยเฉพาะเมื่อผูร้บับริการประสบความยากลา บาก เช่น ใหเ้วลาและความพยายามพิเศษในการใหบ้ริการ เพื่อช่วยผูร้ับบริการแกป้ัญหา • คอยใหข้อ้มูล ขา่วสาร ความรทู้ี่เกี่ยวขอ้งกบังานที่กา ลงัใหบ้ริการอย ู่ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผูร้บับริการ แมว้า่ผูร้บับริการจะไม่ไดถ้ามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน • ใชค้วามพยายามเป็นพิเศษในการใหบ้ริการและด าเนินการต่างๆ ใหแ้ก่ผูร้บับริการ หรือประชาชนในระดบัที่เกินความคาดหวงัทวั่ไป • เสียสละเวลาส่วนตน อาสาใหค้วามช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อผูร้บับริการหรือประชาชนเผชิญปัญหาหรือความยากลา บาก ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และสามารถเขา้ใจและใหบ้ริการที่ตรงตามความตอ้งการที่แทจ้ริงของผรู้บับริการได ้ • เขา้ใจความจา เป็นและความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูร้บับริการ หรือประชาชนแมใ้นกรณีที่ผูร้บับริการ หรือประชาชนอาจจะยงัไม่ไดค้า นึงถึงหรือไม่เคยขอความ ช่วยเหลือมาก่อน และน าเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ไดต้รงตามความตอ้งการน้ันๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง • ใหค้า แนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจา เป็นหรือความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูร้บับริการ หรือประชาชนได้ ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และมองการณไ์กล และสามารถใหบ้ริการที่เป็นประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริงและยงั่ยืนใหก้ับผรู้บับริการ • เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดข้นึกบัผูร้บับริการในระยะยาว และสามารถเปลี่ยนแปลงวธิีหรือข้นัตอนการใหบ้ริการ เพื่อใหผู้ร้บับริการไดป้ระโยชน์สูงสุด • ปฏิบตัิตนเป็นที่ปรึกษาที่ผูร้บับริการไวว้างใจ  ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตดัสินใจของผูร้บับริการ • สามารถใหค้วามเห็นส่วนตวัที่อาจแตกต่างไปจากวธิีการ หรือข้นัตอนที่ผูร้บับริการตอ้งการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความจา เป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ อยา่งแทจ้ริงหรือในระยะยาวแก่ผูร้บับริการ • น าเสนอบริการดว้ยความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพื่อรกัษาผลประโยชน์อนัยงั่ยนืหรือผลประโยชน์ระยะยาวใหแ้ก่ผูร้บับริการ หรือประชาชน -92
การทา งานเป็นทีม (Teamwork-TW) คา จา กดัความ: การมีจิตสา นึกในความสมานฉนัท ์ความร่วมแรงร่วมใจกนัปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพื่อใหท้ีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะน้ันๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดอ้ยา่งดีที่สุด ระดบัที่ 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน ระดบัที่ 1: รูบ้ทบาทหนา้ที่ของตน และทา หนา้ที่ของตนในทีมใหส้า เร็จ • ทา งานในส่วนที่ตนไดร้บัมอบหมายไดส้า เร็จ และสนับสนุนการตดัสินใจในกลุ่ม • รายงานใหส้มาชิกทราบความคืบหนา้ของการดา เนินงานในกลุ่ม หรือขอ้มลูอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทา งานอยา่งต่อเนื่อง • รบู้ทบาทหนา้ที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและทา งานในส่วนของตนไดอ้ยา่งไมข่าดตกบกพร่อง • แบ่งปันขอ้มลูที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในทีมคนอื่นๆ แมว้า่ผูอ้ื่นไมไ่ดร้อ้งขอ ระดบัที่ 2: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และมีทศันคตทิี่ดีตอ่เพื่อนร่วมงาน และใหค้วามร่วมมือในการทา งานกบัเพื่อนร่วมงาน • สรา้งสมัพนัธ ์และเขา้กบัผูอ้ื่นในกลุ่มไดด้ี • เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใหค้ วามร่วมมือกบั ผูอ้ ื่นในทีมดว้ ยดี • เชื่อมนั่ในความรคู้วามสามารถของผูอ้ื่นและกล่าวถึงผูอ้ื่นในทางที่ดี หรือในเชิงสรา้งสรรค์ • เคารพการตดัสินใจหรือความเห็นของผูอ้ื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจา เป็น ระดบัที่ 3: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และรบัฟังความคิดเห็น และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม • เต็มใจรบัฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรจู้ากผูอ้ื่น รวมถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร้่วมงานเพื่อประโยชน์ในการทา งานร่วมกันใหด้ียิ่งข้นึ • ประสานและส่งเสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทา งานร่วมกนัใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้นึ • ขอความคิดเห็น ประมวลความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานไมว่า่จะเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือปฏิบัติงานร่วมกนั ระดบัที่ 4: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และรกัษามิตรภาพที่ดี ใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อใหง้านประสบความสา เร็จ • แสดงน้ าใจ รบัอาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีเหตุจา เป็นโดยไมต่อ้งรอ้งขอ • ใหก้า ลงัใจเพื่อนร่วมงานอยา่งจริงใจและรกัษามิตรภาพที่ดีระหวา่งกนัเพื่อประโยชน์ต่อองคก์รโดยรวม ระดบัที่ 5: แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และส่งเสริมความสามคัคีในหมคู่ณะเพื่อมุง่ใหภ้ารกิจประสบผลสา เร็จ • ส่งเสริมความสามคัคีในทีมโดยปราศจากอคติระหวา่งกนั เพื่อมุง่หวงัใหท้ีมประสบความสา เร็จ • ประสานรอยรา้ว หรือคลี่คลายแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ที่เกิดข้นึในทีม และส่งเสริมขวญักา ลงัใจระหวา่งกนั เพื่อใหป้ฏิบตัิงานร่วมกนัไดอ้ยา่งราบรื่น 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.23 KB